محورهای همایش

صفحه اصلی > محورهای همایش

    -         مدلسازی مدیریت حوضه آبریز

-         کاربردهای ارزیابی تغییر اقلیم

-         تحلیل عدم قطعیت و کالیبره مدل

-         مدلسازی کیفی حوضه آبریز

-         توسعه پایگاه داده و کاربرد GIS

-         کنترل فرسایش و رسوب

-         مدیریت محیط زیستی